Bezpečnost půjčky - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Bezpečnost půjčky

Děláme vše pro to, aby použití aukčního portálu Prestito.cz bylo pro všechny zúčastněné strany maximálně bezpečné.

Pro to, aby pro Vás byly podmínky půjčky co nejvýhodnější, musí být zabezpečeno, aby investor půjčku Vám vnímal jako bezpečnou investici. Protože víme, že každý investor je jiný a pocit dobrého zabezpečení vnímá rozdílně, necháváme investory, aby si u každé své nabídky zvolili přesně takové zajištění, které považují za důležité.

Mějte, prosím, na paměti, že věřitelem požadované zajištění úvěru sice může být v jím podané nabídce vyšší, než jaké jste v první fázi během vytváření aukce uvedl, že jste ochoten akceptovat. Je ovšem zcela na Vás, jestli tato dodatečná zajištění budete ochoten akceptovat anebo si zvolíte nabídku jinou, která tyto dodatečné podmínky vyžadovat nebude.

Přehled možných zabezpečení úvěru:

 

Zástava nemovitosti

Zástava nemovitosti je vhodná hlavně pro vyšší částky poskytnutého úvěru. V případě poskytnutí zástavy je nutno, aby vedle smlouvy o poskytnutí úvěru byla podepsána taktéž zástavní smlouva.

Pokud půjčka není splácena řádně, má zástavní věřitel právo domáhat se zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo podle občanského soudního řádu.

Zástavní právo má tu výhodu, že v případě prodeje věci přechází na kupujícího a věřitel je tak i po tento případ stále chráněn. V případě insolvenčního řízení má zástavní věřitel taktéž velmi výhodné postavení. V tomto případě mu je pohledávka uspokojena z výtěžku zpeněžení.

 

Zajišťovací převod práva

Pro zajištění pohledávky převede dlužník na věřitele vlastnické právo ke svému automobilu nebo jiné věci, která v případě, že úvěr bude splacen řádně a včas, bude následně převedena zpět na dlužníka. Pokud nebude půjčka řádně splacena, věřitel získá automobil nebo převedený předmět do svého vlastnictví a můžete s ním libovolně nakládat.

 

Ručení

Ručením se za dlužníka zaváže další osoba, která bude plnit půjčku v případě, že by ji neplnil dlužník.

Pro ručení je vhodné vybrat někoho jiného než manžela a to s ohledem na skutečnost, že manžel je automaticky spoludlužníkem. To neplatí, pokud by bylo společné jmění manželů zúženo.

 

Uznání závazku

Uznání závazku je výhodné z pohledu, že je přeneseno důkazní břemeno z věřitele na dlužníka. V případném soudním řízení by totiž dlužník musel prokázat, že na dluh řádně plnil a že zanikl. Věřitel se tak dostane při uplatňování svých práv do mnohem výhodnějšího postavení.

 

Uznání v notářském zápisu s vykonatelností

Tento zajišťovací instrument je vykonatelným titulem a na jeho základě je možno nařídit exekuci. Dlužník tímto uznává, že má vůči věřiteli dluh a pro případ neplnění dává svolení, že je možné neprodleně nařídit výkon rozhodnutí. Tak nemusí být podána žaloba nebo návrh na směnečný platební rozkaz, ale může být rovnou zahájena exekuce.

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852