Smluvní dokumentace - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Smluvní dokumentace

Veškerá smluvní dokumentace používaná na portále Prestito.cz je připravena ve spolupráci se špičkovými právníky v tomto oboru a samozřejmě také vyhovuje českému právu

Základním dokumentem pro osoby účastnící se aukce by měla být smlouva o zápůjčce mezi nepodnikateli:

Vzor smlouvy o zápůjčce mezi spotřebiteli

Níže naleznete přehled jednotlivých možných příloh a jejich stručný popis.

 

Přílohy volitelné

 • předkládané dle požadavku investora se smluvní dokumentací
  • kopie dvou dokladů totožnosti.
  • - Jedná se nejčastěji o kopii občanského průkazu a řidičského průkazu.
  • doklady o příjmu:
   • potvrzení o výši příjmu potvrzené (vydané) zaměstnavatelem,
    - Tento doklad slouží k prokázání příjmu zájemce o úvěr za poslední 3 měsíce, přičemž je u zaměstnavatele zprostředkovatelem ověřováno, zda jím bylo skutečně vydáno. Pokud bude tento doklad věřitel požadovat, zájemci o úvěr je automaticky zasláno předvyplněné potvrzení o výši příjmu, které si následně nechá u svého zaměstnavatele potvrdit.
   • kopie posledního podaného daňového přiznání s razítkem příslušného FÚ,
    - Slouží k ověření výše příjmů zájemce o úvěr za poslední zdaňovací období.
   • složenka nebo výpis z účtu k prokázání výše mateřské či důchodu.
    - Slouží pro ověření bonity klienta a prověření toho, zda jím uvedený údaje byly správné a úplné. Pokud bude tento doklad věřitel požadovat, zájemce o úvěr poskytne věřiteli kopii poslední složenky nebo aktuální výpis z účtu k prokázání aktuální výše mateřské či důchodu.
  • výpis z registru dlužníků:
   • Výpis z registru SOLUS,
    - Pokud bude tento doklad věřitel požadovat, zájemce o úvěr si musí sám podat žádost o výpis z registrů zájmového sdružení právnických osob SOLUS a po jejím obdržení ji společně s ostatními požadovanými dokumenty a podepsanou smlouvou o úvěru a jeho zprostředkování a správě zašle na adresu zprostředkovatele, který ji předá věřiteli. Návod na podání žádosti o výpis z registrů zájmového sdružení právnických osob SOLUS naleznete na stránkách tohoto sdružení zde.
   • Výpis z registru CERD.
    - Pokud bude tento doklad věřitel požadovat, zájemce o úvěr si musí sám podat žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti u Centrálního registru dlužníků ČR (CERD, BRKI, NRKI).
    - Potvrzení o bezdlužnosti je písemný doklad prokazující platební bezúhonnost zájemce o úvěr v národních i nadnárodních databázích dlužníků. Pomocí výpisu věřitel zjistí, zda-li je u zájemce o půjčku evidován dluh vůči bankám, obchodním společnostem, úvěrovým a leasingovým společnostem nebo státní instituci.
    - Po obdržení potvrzení o bezdlužnosti jej společně s ostatními požadovanými dokumenty a podepsanou smlouvou o úvěru a jeho zprostředkování a správě zašle na adresu zprostředkovatele, který ji předá věřiteli. Návod na podání žádosti o vystavení potvrzení o bezdlužnosti naleznete na stránkách Centrálního registru dlužníků ČR zde.
   • Výpis z bankovního registru dlužníků CBCB, a.s.
    - Ve výpise společnosti CBCB, a.s. jsou vedeny veškeré úvěrové závazky žadatele o úvěr se všemi bankami v ČR, pokud nějaké má. Z tohoto dokumentu se dozvíte platební morálku žadatele o úvěr a lze jej pořídit na stránkách www.kolikmam.cz.
   • Výpis z nebankovního registru dlužníků CNCB, z.s.p.o.
    - Ve výpise zájmového sdružení právnických osob CNCB jsou vedeny úvěrové závazky dlužníka s většinou nebankovních úvěrových společností. Z tohoto dokumentu se dozvíte platební morálku žadatele o úvěr u daných společností a lze jej pořídit na stránkách www.kolikmam.cz.
  • doklady k zajištění úvěru, zejména:
   • ručitelské prohlášení,
    - Ručením se za dlužníka zaváže další osoba, která bude plnit závazky z úvěru vyplývající v případě, že by je neplnil dlužník. Je-li tento dokument věřitelem požadován, zájemci o úvěr je automaticky zasláno předvyplněné prohlášení ručitele, které ručitel podepíše (vyžadován je ověřený podpis) a následně je toto prohlášení společně s dalšími nezbytnými dokumenty potřebnými k uzavření smlouvy o úvěru a jeho zprostředkování a správě zasláno zprostředkovateli, který dokumenty dále zasílá věřiteli.
   • zástavní smlouva,
    - Zástava nemovitosti je zpravidla požadována pro vyšší částky poskytnutého úvěru. V případě poskytnutí zástavy je nutno, aby vedle smlouvy o poskytnutí úvěru byla podepsána taktéž zástavní smlouva. Je-li tato smlouva věřitelem požadována, zájemci o úvěr je tato smlouva automaticky zaslána předvyplněná. Zájemce o úvěr ji podepíše (vyžadován je ověřený podpis) a následně je tato smlouva společně s dalšími nezbytnými dokumenty potřebnými k uzavření smlouvy o úvěru a jeho zprostředkování a správě zaslána zprostředkovateli, který dokumenty dále zasílá věřiteli.
   • smlouva o zajišťovacím převodu práva.
    - Pro zajištění pohledávky vzniklé z úvěru převede dlužník na věřitele vlastnické právo ke svému automobilu nebo jiné věci, která v případě, že úvěr bude splacen řádně a včas, bude následně převedena zpět na dlužníka. Pokud nebude půjčka řádně splacena, věřitel získá automobil nebo převedený předmět do svého vlastnictví a můžete s ním libovolně nakládat.
    - Je-li tato smlouva věřitelem požadována, zájemci o úvěr je tato smlouva automaticky zaslána předvyplněná. Zájemce o úvěr ji podepíše (vyžadován je ověřený podpis) a následně je tato smlouva společně s dalšími nezbytnými dokumenty potřebnými k uzavření smlouvy o úvěru a jeho zprostředkování a správě zaslána zprostředkovateli, který dokumenty dále zasílá věřiteli.
  • ostatní doklady požadované věřitelem, zejména:
   • doklad o adrese,
    - Jedná se nejčastěji například o kopii posledního vyúčtování elektřiny, vyúčtování plynu, výpis z bankovního účtu a podobně. Na kopii dokladu musí být viditelné jméno a adresa zájemce o úvěr a celkově musí být z dokladu zřejmé, že je zájemce o úvěr na této adrese k zastižení.
   • výpis z bankovního účtu za poslední 3 celé měsíce,
    - V případě vyžádání poskytne zájemce o úvěr věřiteli kopii výpisu ze svého bankovního účtu za poslední 3 celé mecíce. V případě, že má zájemce více bankovních účtů, poskytne věřiteli kopii výpisů ze všech těchto účtů.
   • výpis z katastru nemovitostí vlastněné nemovitosti,
    - V případě vyžádání poskytne zájemce o úvěr věřiteli výpis z katastru nemovitostí k nemovitosti, kterou vlastní. Výpis z katastru nemovitostí lze získat například na pobočkách České pošty se službou Czech POINT. Věřiteli tento dokument slouží jako potvrzení toho, že zájemce o úvěr danou nemovitost vlastní a dále se věřitel z tohoto výpisu dozví, zdali vázne na dané nemovitosti nějaká zástava a pokud ano, tak v jaké je výši.
   • doklad o uzavření životního a úrazového pojištění.
    - V případě vyžádání tohoto dokumentu zájemce o úvěr věřiteli poskytne kopii smlouvy svého životního a úrazového pojištění (nebo pouze toho, které má uzavřené), a nebo si nechá pojišťovnou vystavit doklad o uzavření těchto pojištění s bližší specifikací jednotlivých uzavřených smluv.
  • rozhodčí smlouva
   - Rozhodčí smlouva a rozhodování sporu před rozhodcem je celá řada. Mezi ty hlavní patří rychlost, jednoinstančnost, neformálnost, snadná vykonatelnost rozhodčích nálezů a rozumné náklady na vedení sporu.
   - Po podání návrhu na zahájení rozhodčího řízení má druhá strana lhůtu k vyjádření a následně proběhne jednání ve věci samé. Rozhodčí řízení je ze své povahy jednoinstanční. Řízení může být ze zákonných důvodů přezkoumáno soudem, přičemž tyto případy se omezují zejména na situace, kdy nebyla uzavřena rozhodčí doložka, rozhodce neměl pravomoc rozhodnout ve věci či rozhodčí doložka byla neplatná. 
    
 • přílohy na vyžádání věřitele předložené do 15 dnů od podepsání smluvní dokumentace.
  • uznání závazku,
   - Uznáním závazku zájemce o úvěr prohlašuje, že uzavřel konkrétní smlouvu o úvěru a jeho zprostředkování a správě a závazek z této smlouvy vyplývající uznává. Pokud bude tento doklad věřitel požadovat, zájemci o úvěr je automaticky zasláno předvyplněné uznání závazku, které podepíše a tento svůj podpis si nechá úředně ověřit. Uznání závazku zájemce o úvěr vyhotovuje v momentě, kdy věřitel přeposlal peníze na účet zprostředkovatele a ten je odešle zájemci o úvěr oproti obdrženému řádně podepsanému uznání závazku. Uznání závazku je následně přeposláno věřiteli.
  • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.
   - Tímto dokumentem dlužník uznává, že má vůči věřiteli dluh a pro případ neplnění dává svolení, že je možné neprodleně nařídit výkon rozhodnutí. Pokud bude tento doklad věřitel požadovat, zájemci o úvěr je automaticky zaslán vzor takovéhoto notářského zápisu, který zájemce o úvěr předá kterémukoliv notáři, který s ním příslušný notářský zápis vyhotoví. Zaslaný dokument představuje pouze vzor, který pro notáře není závazný a může vyhotovit dokument jiného znění, avšak se stejnými právními účinky. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti zájemce o úvěr vyhotovuje v momentě, kdy věřitel přeposlal peníze na účet zprostředkovatele a ten je odešle zájemci o úvěr oproti notářskému zápisu. Notářský zápis je následně přeposlán věřiteli.

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852